CTK.MEDIA Kontakt
 
  Generator Dokumentów  GENERATOR DOKUMENTÓW
Licencja
LICENCJA


PRZEDMIOT UMOWY I LICENCJODAWCA
Przedmiotem niniejszej umowy jest oprogramowanie GENERATOR DOKUMENTÓW. Wszelkie prawa autorskie odnoszące się do oprogramowania przysługują jego Twórcy: CTK.MEDIA, zwanemu w dalszej części umowy LICENCJODAWCĄ. Prawa autorskie podlegają ochronie prawnej przewidzianej przepisami prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego stanowiącymi obowiązujący na terytorium Polski porządek prawny. LICENCJODAWCA zapewnia, że oprogramowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich.


OPROGRAMOWANIE
Oprogramowanie obejmuje program komputerowy GENERATOR DOKUMENTÓW, klucz licencyjny, dokumentacje dotyczące programu, szatę graficzną, sygnały dźwiękowe, umowę licencyjną, które wspólnie tworzą gospodarczo i prawnie integralną całość. Wszelkie postanowienia wynikające z umowy licencyjnej odnoszą się do wszystkich wskazanych części. Prawa odnoszące się do oprogramowania nie są sprzedawane lecz licencjonowane. Licencja udzielana jest na czas:
określony: 7 dni lub;
określony: 30 dni lub;
określony: 90 dni lub;
określony: 180 dni lub;
określony: 366 dni;
i ma charakter niewyłączny.


LICENCJOBIORCA
Umowę licencyjną zawiera się z każdorazowym użytkownikiem oprogramowania, który nabył od LICENCJONODAWCY nośnik informatyczny zawierający oprogramowanie (CD-ROM lub inne) i otrzymał w związku z tym indywidualny klucz licencyjny upoważniający do korzystania z produktu, zwanym w dalszej części umowy LICENCJOBIORCĄ. Z chwilą instalacji oprogramowania na trwały nośnik informatyczny (system operacyjny komputera) lub do pamięci komputera LICENCJOBIORCA staję się stroną umowy licencyjnej i zobowiązuje się do przestrzegania jej postanowień.


SPOSÓB KORZYSTANIA Z LICENCJI
Udzielona licencja uprawnia LICENCJOBIORCĘ do korzystania z oprogramowania na pojedynczym stanowisku komputerowym, bądź po wgraniu na serwer na kilku stanowiskach, pod warunkiem, że będą się one znajdowały tylko i wyłącznie w jednym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej LICENCJOBIORCY. LICENCJOBIORCA może utworzyć jedną kopię zapasową programu i zobowiązany jest do jej przechowania wraz z oprogramowaniem oryginalnym (podstawowym).


ZAKAZ ROZPORZĄDZANIA
Zabrania się LICENCJOBIORCY oddawania oprogramowania w najem, dzierżawę, sprzedawania, użyczania, udzielania sublicencji lub w jakiejkolwiek innej formie, płatnej bądź bezpłatnej, rozporządzania oprogramowaniem na rzecz osób trzecich. Powyższy zakaz obejmuje całość oprogramowania, jak i pojedynczo wszystkie jego części, w tym zwłaszcza klucz licencyjny, a także odnosi się do kopii zapasowej utworzonej przez LICENCJOBIORCĘ.


WSPÓŁDZIAŁANIE STRON UMOWY
LICENCJODAWCA dążąc do udoskonalenia oprogramowania i dostosowania go do indywidualnych potrzeb klientów zobowiązuje LICENCJOBIORCĘ do współpracy nad jego rozwojem. Dotyczy ona zwłaszcza współdziałania przy okresowej ocenie funkcjonowania oprogramowania oraz składania wniosków i uwag w trakcie jego użytkowania. Wszystkie informacje uzyskane w powyższy sposób przyczynią się do powstania ulepszeń (upgrade, patch), które będą dostarczane LICENCJOBIORCY bezpłatnie w ramach umowy licencyjnej. Jednocześnie zabrania się LICENCJOBIORCY dokonywania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu, w tym także o charakterze użytkowym, które przekraczają zakres zwykłego korzystania. W przypadku zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczącym przedmiotu oprogramowania w trakcie trwania umowy licencyjnej LICENCJODAWCA udostępnia odpłatnie uaktualnienia uwzględniające dokonane przez prawodawcę zmiany. Uaktualnienia stanowią przedmiot oddzielnej umowy licencyjnej i mogą być użytkowane tylko w ramach licencji na oprogramowanie podstawowe.


OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
LICENCJODAWCA odpowiada za oprogramowanie w postaci takiej jaka jest. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody bezpośrednio lub pośrednio związane z użytkowaniem oprogramowania dotyczących zwłaszcza: danych zamieszczanych i zapamiętanych przez program, korzystania z oprogramowania w sposób niezgodny z dostarczoną dokumentacją i udzielonymi wskazówkami, utraty danych zawartych w programie, jak i czasowego braku dostępu do programu wynikającego z przyczyn niezależnych od LICENCJODAWCY. LICENCJODAWCA nie gwarantuje wzrostu obrotu gospodarczego w związku z użytkowaniem oprogramowania.


DODATKOWE PRAWO WYPOWIEDZENIA
Niezależnie od jakichkolwiek innych uprawnień LICENCJODAWCA ma prawo w każdej chwili wypowiedzieć niniejszą umowę, jeśli LICENCJOBIORCA nie przestrzega jej postanowień. W takim wypadku LICENCJOBIORCA ma obowiązek zniszczyć (zwrócić) wszelkie posiadane kopie programu i wszystkie jego składniki.


ODWOŁANIE DO PRZEPISÓW PRAWA
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904 z późn. zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn zm.), a także odpowiednie przepisy prawa europejskiego.